Mother's day 2021

唔講唔知,原來我兩位母親大人早係我出世之前已經認識大家。

60年代佢哋住木屋等上樓時,已經係坪石安置區嘅街坊鄰里。
我奶奶最經典係生我老公時,要經歷五日四夜陣痛先出世,成為街坊鄰里一時佳話;
而我媽咪最經典係有一年10號風球佢間嘅安置居天花板穿窿入水,
令到佢打風都冇屋住 40年後大家由街坊街里變成我兩個最愛嘅母親,
除咗讚嘆大家有緣份之外,我亦都驚嘆佢哋陳述嘅時代,原來做一個全職母親係咁辛苦!
我成日以為在職媽咪比全職媽咪辛苦,原來唔係!
多謝你哋嘅辛勞付出,先至有現代媽媽擁有比較輕鬆嘅年代🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

#母親節 #母愛偉大