Mirror 嘅威力真係大,連平時唔太鍾意運動嘅大女,都為咗追Mirror活動,暑假朝朝八點早上起身(仲神奇都唔使校鬧鐘😂),約埋一班Jeremy應援團嘅朋友諗吓下一次活動點樣可以幫Jeremy 「威威」!

大女唔識攝影,但每次同應援團朋友商量點樣幫Jeremy出風頭時,佢衡量過自己嘅優點:「我生得夠高,又有力揸長鏡頭,而且我自學學識到用iPad製作Jeremy明信片…」大女仲首次用自己畢生嘅積蓄買左部二手相機,仲自己去旺角格價自學攝影。 我亦都冇阻止,老公見佢有新嘅興趣當然非常開心:「真正嘅興趣其實係好個人,唔係為攞獎而做,唔係為別人而做,更加唔係為入名校而做;雖然做啲無傷大體嘅小玩意,但係又唔介意花長時間去做,而當中亦搵到一份莫名嘅滿足感!」

老公有感而發,因為佢小時候嘅暑假亦都只能好似大女細仔今年咁樣悶喺屋企,老公細細個暑假冇嘢做就攞起支筆,喺所有書本有空間嘅位置畫畫,就係咁,一整個暑假佢就變咗「畫畫達人」,而老公而家佢嘅廣告工作,亦都同佢嘅興趣有關。

關於興趣呢個事情,我亦遇上一個相反嘅故事:事緣我約咗同事Ivy 、Lara來我屋企食飯,佢哋兩個都係歌唱老師。佢地兩個今年見到一個好奇怪現象:「有一種興趣,係家長覺得你鍾意😆」

「我哋見到唔少家長喺暑假都幫仔女報讀好多興趣班。但佢哋好似都冇仔細咁睇到仔女係咪真係對嗰方面有興趣…」

教育其中一個目標係為未來裝備,而唔係教一啲上一代、現代有價值嘅知識。以我70後嘅價值觀,如果入到公務員、ibanker係成功嘅象徵,好多似我70後已為父母嘅家長,仍然暑假催谷仔女都要成為精英,但仔女仍然過着有壓力、冇色彩嘅暑假。

所以當每次我哋見到下一代自發、自創一啲大人唔理解嘅小玩意,只要無傷大體,都盡量唔好阻止,大人更加唔好掃興;因為我相信,從我哋呢一代睇嚟一啲冇價值嘅經驗或體驗,好大可能係讓新一代搵到自信、新價值嘅出路。